Hướng dẫn chuyển khoản với tài khoản bưu điện ゆうちょ

28-03-2020 - 21:37 | Lượt xem: 2289

.


 

 

Hướng dẫn chuyển khoản với tài khoản bưu điện ゆうちょ

 

Ảnh: sojo-u.ac.jp
Ảnh: sojo-u.ac.jp

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách chuyển khoản tại ATM từ tài khoản của ngân hàng bưu điện ゆうちょ. Mình chọn ngân hàng này vì mình nghĩ là hầu hết các bạn khi sang Nhật đều có tài khoản này. Sau khi các bạn biết cách chuyển khoản với tài khoản này rồi thì thao tác tại các ngân hàng khác sẽ đơn giản hơn vì các bước nói chung là giống nhau.

1. Chuyển khoản tới tài khoản cùng ngân hàng ゆうちょ

Bước 1: Chọn 「ご送金」(ごそうきん: nghĩa là gửi tiền)

ckk1

Bước 2: Chọn 「ゆうちょ口座へのご送金」(Chuyển tới tài khoản ngân hàng ゆうちょ)

ck1

Bước 3: Chọn 「次へ」

ck2

Bước 4: Đút thẻ (カード) hoặc sổ tài khoản (通帳) vào máy và đợi máy xử lí.

Bước 5: Nhập「 暗証番号」(số pin) và đợi:

Bước 6: Chọn cách nhập tài khoản của người nhận. Ở đây có 3 loại:

① 記号番号(きごうばんごう): số tài khoản

② 店名 (てんめい): tên chi nhánh

③ 振替先照会 (ふりかえさきしょうかい): chọn từ những tài khoản đã lưu

Đối với tài khoản mới gửi lần đầu thì mình chọn số ① như trong ảnh. Tài khoản ゆうちょ bao gồm 2 loại số: 記号(きごう: 5 số đầu tiên) và 番号(ばんごう: 8 số sau)

ck8

Bước 7: Nhập 「 記号」、chọn xác nhận 「 確認」

ck10

→ Sau đó nhập tiếp 「 番号」

ck11

Bước 8: Sau khi nhập xong 2 số trên, chọn 「 確認」

ck12

Bước 9: Nhập 「 金額」(きんがく: tổng số tiền muốn gửi). Nhớ bấm 「円」sau khi nhập số xong.

ck13

Bước 10: Sau khi nhập xong số tiền, chọn 「 確認」

ck14

Bước 11: Ở đây nó hỏi là có muốn gửi thông báo chuyển tiền qua bưu điện tới người nhận không? Nếu có thì mất phí là 100円. Mình chọn không gửi 「いいえ」

ck15

Bước 12: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin chuyển tiền bao gồm: 記号、番号 (số tài khoản gửi đến)、受取人名 (tên người nhận)、依頼人名 (tên người gửi, tức là tên mình)、金額 (số tiền) và 送金通知: 無 (không gửi thông báo đến người nhận). Nếu các thông tin đã đúng rồi thì chọn 「 確認」、nếu sai thì nhấn nút vàng để sửa.

ck16

Bước 13「振替先を登録しますか」(Có lưu thông tin tài khoản của người nhận này không?). Nếu đây là tài khoản mà bạn thường xuyên phải chuyển khoản tới thì nên lưu lại để lần sau không cần nhập số nữa, mình muốn lưu nên mình chọn 「はい」. Nếu là tài khoản chỉ chuyển một lần thì chọn không lưu 「いいえ」

ck18 → Thông báo đã lưu xong.

ck19

Bước 14: Chọn xác nhận 「 確認」、lấy hóa đơn → HOÀN THÀNH

2. Chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng khác

Bước 1: Chọn 「ご送金」

ckk1
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 2: Chọn 「他行口座へのご送金」(たぎょうこうざへのごそうきん: gửi tới ngân hàng khác)

ckk2
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 3: Đút thẻ hoặc sổ vào máy.

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 4: Chọn tên ngân hàng gửi đến, ở đây mình chọn 「三井住友銀行」 (Mitsui Sumitomo Bank)

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 5: Chọn 「支店名」(Tên chi nhánh). Chọn bằng cách bấm vào chữ cái đầu tiên của tên chi nhánh, ở đây mình bấm ス, vì tên chi nhánh là 「すずらん支店」

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 6: Chọn đúng tên chi nhánh:

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

 

Bước 7「預金各種」(loại hình tiền gửi), chuyển khoản bình thường nên luôn chọn là 「普通預金」

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

 

Bước 8: Nhập số tài khoản của ngân hàng trên vào

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 9:  Nhập số tiền, sau đó chọn 「確認」(xác nhận)

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 10: Xác nhận tên người gửi (ご依頼人名), nếu đúng rồi thì chọn 「はい」Trong trường hợp bạn mượn thẻ của người khác để chuyển tiền thì cần phải thay đổi tên người gửi, lúc đó bạn chọn 「いいえ」、màn hình sẽ hiện lên để bạn nhập đúng tên mình. Ở đây mình chọn 「はい」

Ảnh: jpcashpassport.jp
Ảnh: jpcashpassport.jp

Bước 11: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa, nếu đúng rồi thì chọn 「確認」→ lấy hóa đơn → Hoàn thành Trích Bikae.net